Z Maryją… Święto Podwyższenia Krzyża

Zachęcamy Was, aby rozesłać to zaproszenie do znanych Wam Przyjaciół Ukrzyżowanego.

Ave Maria!
Ave Crux!

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

O, Najwyższy Boże, Jedyny nasz Panie, niech słowa tego zaproszenia będą przyjęte przez Ciebie jako nasza najczulsza modlitwa. Modlitwa z miłością do Ciebie, z miłością do Najświętszej Niepokalanej Maryi i do naszych braci. Spraw prosimy, aby serca tych, którzy przeczytają poniższe słowa, zostały poruszone i odpowiedziały na to zaproszenie według Twojej Świętej Woli. Amen. 

Duchowi niewolnicy Jezusa w Maryi, 
niewolnicy z miłości!
Apostołowie czasów ostatecznych!
Przyjaciele Ukrzyżowanego!

Z ogromną wdzięcznością Najwyższemu Bogu zapraszamy Was na Wieczór z Maryją pod Krzyżemmodlitwę z Maryją, we wspólnocie Jej dzieci, sług i niewolników z miłości, które – jak co roku – pragną RAZEM przeżywać Święto Podwyższenia Krzyża Świętegoz największą czcią i miłością.

14 września – w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (środa) spotykamy się na Mszy św. o godz. 18.00 w Kościele pw. Narodzenia NMP w centrum Warszawy (Al. Solidarności 80; popularnie zwanym „przesuwanym„). Po Mszy św. poprowadzimy adorację, podczas której każdy otrzyma łaskę indywidualnego błogosławieństwa Relikwiami Krzyża Świętego.

Szczegóły i program poniżej:

PROGRAM (18.00-21.00):
18.00 Msza św. w intencji wszystkich obecnych
19.00 Adoracja Krzyża „Krzyż i Różaniec”
– Uczczenie Relikwii Krzyża Świętego
– Indywidualne Błogosławieństwo Relikwiami
– Różaniec Pasyjny
21.00 Apel

Nasz patron, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, w płomiennych słowach wołał do Boga za nami:
„O cóż Cię proszę? O duchowe potomstwo: o niewolników Twojej miłości i Twojej woli, o ludzi według Serca Twego, którzy by umarli dla własnej woli, co ich głuszy i hamuje, spełniali wyłącznie Twoją wolę i druzgotali wszystkich Twoich nieprzyjaciół, jako nowi Dawidowie z laską Krzyża i procą Różańca świętego w rękach”.

Lecz kimże będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? (…) będą to prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa, idący śladami Jego ubóstwa, pokory, wzgardy dla świata, miłości bliźniego. Będą nauczali jak iść wąską drogą do Boga w świetle czystej prawdy, tj. według Ewangelii, a nie według zasad świata, bez względu na osobę, nie oszczędzając nikogo, bez obawy przed kimkolwiek ze śmiertelnych, choćby najpotężniejszym. W ustach będą mieli obosieczny miecz słowa Bożego; na ramionach nieść będą zakrwawiony proporzec krzyża, w prawej ręce krucyfiks, różaniec w lewej, święte imiona Jezusa i Maryi na sercu, a skromność i umartwienie Jezusa Chrystusa zajaśnieje w całym ich postępowaniu.
Takimi oto będą owi wielcy mężowie, którzy się pojawią, a których Maryja ukształtuje i wyposaży na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali nad krainą bezbożnych, bałwochwalców i mahometan. Kiedy i jakże to się stanie?… Jedynemu Bogu to jest wiadome. My zaś milczmy, módlmy się, prośmy, wyczekujmy: 
Czekając, oczekiwałem Pana.” (Traktat…, 59)

Pan Jezus wybrał nas i uczynił niewolnikami Jego miłości, abyśmy rozniecali na nowo ogień Jego Zbawczego Dzieła! Czynimy to w tych szczególnych czasach poprzez całkowite oddanie się Jedynej Miłości, poprzez nieustające rozważanie Męki Pana Jezusa oraz podwyższenie Krzyża z Krwawiącymi i Zwycięskimi Ranami i przez ofiarowanie tych Ran Miłosierdziu Bożemu w intencji rozszerzenia Królestwa Bożego. 

U stóp Krzyża Świętego, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, na pasyjnym różańcu
będziemy zanosić do Boga potężną modlitwę dziękczynną oraz wynagradzającą. 
Matka Bolesna mówi do nas, swoich dzieci (za pośrednictwem mistyków): 

Gdy w świecie działa największa tajemnica bezbożności, zwracam się do was, Moje dzieci, aby was poprosić o utworzenie ze Mną wielkiego łańcucha wynagrodzenia… 
Wznieście wraz ze Mną do Pana potężną modlitwę wynagradzającą… 

Świat ginie, bo nie myśli o Męce Jezusa Chrystusa. Czyń wszystko, co możesz, by o niej myślał, by się zbawił.

Wsłuchani w prośby i przestrogi naszej Najświętszej Mamy, która kocha nas największą, niewyobrażalną miłością, pragniemy wynagradzać za obelgi, z głębi serca, w uniżeniu, z uczuciami ubolewania, skruchy, wdzięczności, podziwu, wiary, nadziei i miłości do Boga. Pragniemy adorować Go z największą czcią.

Naszą modlitwą uniżenia będziemy składali dzięki Ojcu Przedwiecznemu – bo z tak ogromną miłością posłał nam Swojego Najświętszego Syna jako ratunek dla nas – i prosili naszego Boga o udzielenie nam owoców Jego Najświętszej Męki, a Maryję, Matkę Bolesną – z ranami Jej Boskiego Syna Jezusa na wieki wyrytymi w Jej Sercu – aby Jego święte Rany głęboko odcisnęły się w naszych sercach. Będziemy prosili o nawrócenie grzeszników, póki trwa Czas Miłosierdzia! 
Miłosierdzia dostępnego dla tego, który prosi Boga o zmiłowanie i przebaczenie!

Czas biec pod krzyż… Wywyższyć Krzyż! Ogłosić zwycięstwo Zbawiciela!
Czas chwycić za różaniec… pasyjny różaniec i modlić się!

Modlić się na kolanach. Modlić się leżąc krzyżem.
Od Matki Zbawiciela przyjąć wezwanie do nawrócenia i pokuty, zadośćuczynienia za nasze grzechy i grzechy całego świata. Adorować Krzyż Chrystusa. Błagać Boga o oddalenie od nas największej i bardzo rzeczywistej pandemii: pandemii grzechu, pandemii odrzucenia dekalogu, pandemii strachu i utraty wiary. Błagać przez moc płynącą z Krzyża Zbawiciela, przez moc Krwi Chrystusa płynącą kropla po kropli z Jego Ran. Błagać adorując z największą miłością i czułością każdą Ranę przedstawioną na Pasyjnym Krzyżu.

Pasyjny Krzyż

Pasyjny Krzyż od początku towarzyszy nam w rekolekcjach „33 DNI AD IESUM PER MARIAM”, które powstały z natchnienia Bożego i stały się iskrą rozpalającą wiernych, którzy szukali naszych rekolekcji, pragnęli je przeżyć w swojej parafii, żarliwie się o nie modlili i motywowali swoich kapłanów. Stały się zaczynem ogólnopolskiej inicjatywy duszpasterskiej, wzywającej pozostałych wiernych, by podjęli 33-dniowe przygotowanie i złożyli osobisty akt całkowitego oddania się Panu Jezusowi przez ręce Matki Bożej w duchu nauczania św. Ludwika Marii Grignion de Montfort wyłożonego w „Traktacie o doskonałym nabożeństwie do NMP”. Stały się wzorcem dla podejmowanych inicjatyw tego typu w parafiach w Polsce i za granicą. Co najważniejsze jednak – stały się miejscem odkrywania tajemnicy, poznawania prawdy: prawdy o duchu tego świata, prawdy o sobie samym, prawdy o Najświętszej Dziewicy Maryi i prawdy o Jej Boskim Synu – Jezusie Chrystusie – PRAWDZIE DAJĄCEJ ŻYCIE!

W trakcie rekolekcyjnego nabożeństwa drogi krzyżowej wg „Pasji” bł.A.K.Emmerich Pasyjny Krzyż pomaga nam bardziej zatrzymać się i zgłębić Misterium Męki Chrystusa. Wiemy wszyscy, że im obraz piękniej czy dobitniej ukazuje prawdę, tym głębiej można w nią wniknąć i ją poznać.

Wraz z Maryją, Matką Bolesną, adorujemy Pasyjny Krzyż przedstawiony w sposób najbardziej oddający prawdę z Golgoty, na uwielbienie Ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, ku czci Najwyższego Boga oraz dla triumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Różaniec Pasyjny

Pan Jezus powiedział do mistyczki: Spójrz na różaniec, w którym tyle razy mówi się tę samą modlitwę; wymawiając swoje słowa jednocz się ze słowami, które Ja mówiłem do Mego Ojca w owych nocach, całych spędzanych na kolanach przed Nim… 

Różaniec Pasyjny to różaniec, gdzie rozważania koncentrują się na Męce Chrystusa, a kontemplacja prowadzi do głębokiego współodczuwania z Chrystusem i Matką Bolesną oraz podejmowania wynagradzania. W trakcie modlitwy odmawiamy część bolesną Różańca świętego wg wskazań św.Ludwika Maria de Montfort.

Z natchnienia Bożego, przygotowaliśmy pasyjne różańce dla duchowych niewolników Maryi, dla wszystkich przyjaciół Ukrzyżowanego, specjalnie na to nabożeństwo w ubiegłym 2021 roku (zdjęcie poniżej). Nie było ich wiele, bo, jak Pan ze smutkiem powiedział do mistyczki: Mała jest liczba moich najczulszych przyjaciół. Okazuje się, że ta liczba rośnie i jest wiele osób, które pragną posiadać taki różaniec i włączać się we wspólną modlitwę.

Na prośbę wielu z Was ponownie złożyliśmy prośbę o wykonanie pasyjnych różańców u tego samego artysty. Do każdego różańca wydrukowaliśmy ulotkę z modlitwami (Nihil obstat). Zadbaliśmy także o to, by pasyjny różaniec mógł być przechowywany w specjalnym czerwonym woreczku (etui) zabezpieczającym krzyż pasyjny przed uszkodzeniem.

Osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje zgłoszenie, wypełniając <<<Formularz>>> i składając ofiarę (koszty wynoszą 70zł/szt.).

Rekolekcje kontemplacyjne: 
„24 Godziny Służby Miłości” i „Zegar Różańca Pasyjnego

Opracowaliśmy treść rozważań: „Różaniec Pasyjny” oraz rekolekcje kontemplacyjne „24 Godziny Służby Miłości” i „Zegar Różańca Pasyjnego” (rozważanie Męki Pana Jezusa poprzez Serce Jego Bolesnej Matki). Treści modlitw opublikowaliśmy w wydanym przez nas Przewodniku pasyjnym pt. „PRAGNĘ! Pasyjne Czyny Miłości” (Wyd.Apostolicum, 2021. Nihil obstat). Cieszymy się owocem naszych spotkań rekolekcyjnych oraz formacyjnych, po których wiele osób podejmuje kontemplację Męki Chrystusa i Pasyjne Czyny Miłości. Inicjatywy są podejmowane przez różne wspólnoty, zawiązują się w parafiach grupy modlitewne, powstają nowe dzieła…

REKOLEKCJE KONTEMPLACYJNE oraz RÓŻANIEC PASYJNY stały się nabożeństwami pasyjnymi niewolników z miłości. Są przeżywane indywidualnie oraz we wspólnocie, gromadząc wiernych na wspólnej modlitwie w kościele!

14 września – w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (środa) na naszym wspólnym nabożeństwie osoby, które nie korzystają z Internetu będą mogły zapisać się na kolejną edycję rekolekcji kontemplacyjnych „24 Godziny Służby Miłości” i „Zegara Różańca Pasyjnego” (będą też dostępne książki z treścią rozważań). Was, czytających te słowa, prosimy o zgłoszenia poprzez formularz: link>>>. Tę edycję rekolekcji rozpoczniemy wspólną Mszą świętą o godz. 18.00 w Kościele pw. Narodzenia NMP w Warszawie (Al. Solidarności 80).

Zachęcamy Was, aby rozesłać to zaproszenie do znanych Wam Przyjaciół Ukrzyżowanego.

Do zobaczenia 14 września! z Maryją pod Krzyżem!
Prosimy, aby każdy, kto może, przyszedł w stanie łaski uświęcającej.

Ukochany Ojcze, przyjmij tę modlitwę i uczyń nas gorliwymi apostołami i wiernymi towarzyszami Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego oraz Dziewicy Maryi, Matki Bolesnej, abyśmy zasłużyli na zebranie w niebie owoców Jego bardzo cennej Krwi i Jej boleści. Amen 

Prowadź nas, Maryjo… pod Krzyż!

Ania i Zbyszek

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM
niewolnicyZmilosci.pl 
pomaranczki.com

DO ZOBACZENIA

i WSPÓLNEJ MODLITWY PRZEBŁAGANIA I WYNAGRADZANIA!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s