REKOLEKCJE o modlitwie wstawienniczej

O modlitwie wstawienniczej – o. Augustyn Pelanowski

1) Za kogo raczej się nie modlić? 

2) Jaka modlitwa podoba się Bogu? 

3) Modlitwa w ukryciu 

4) Przyszedłem ogień rzucić na ziemię 

5) Modlitwa skargi 

6) Dar modlitwy wstawienniczej 

7) Siódma pieczęć – sens i siła modlitwy wstawienniczej 

8) Bóg szuka kogoś, kto by się modlił 

9) Emaus 

10) Świątynia 

11) Pytania 

ZIELONY SZKAPLERZ – na pomoc duchową osobom niechętnym i obojętnym religijnie

zielony szkaplerz

WIELKA POKUTA

Spotkajmy się na modlitwie przebłagalnej na Jasnej Górze!

Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas.

Spotkanie poprowadzi ks. Dominik Chmielewski, konferencje i modlitwę ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu misjonarze z Brazylii oraz ks. Piotr Glas.

Mszę świętą będzie celebrował Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki.

Wszystkie ważne informacje: http://wielkapokuta.pl/

Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 9

DZIEŃ DZIEWIĄTY 🙂

ZDROWY ROZSĄDEK
Jeszcze tylko jeden duchowy dar, jaki nam ofiarujesz, o ile słuchamy, O Duchu Święty, jest on największym darem ze wszystkich. To jest dar MĄDROŚCI. Ten dar MĄDROŚCI jest najwyższym podarunkiem, jaki człowiek może otrzymać.

Twój dar MĄDROŚCI umożliwia nam użycie pozostałych sześciu duchowych darów w proporcjach dokładnie takich, w jakich powinny one być.

Piekarz jest mądry, O Duchu Święty, gdy nie używa zbyt dużo dodatków do swojego ciasta. Użycie każdego z Twoich duchowych darów: UMIEJĘTNOŚCI, ROZUMU, RADY, MĘSTWA, POBOŻNOŚCI I BOJAŹNI BOŻEJ jest w dokładnie właściwej proporcji, jest darem nad darami. Tym darem jest MĄDROŚĆ.

POCZĄTEK KOŃCA
To jest dziewiąty dzień, O Duchu Święty. Nowenna, którą chciałem odprawić, kończy się. Muszę uznać fakt, że otrzymałem MĘSTWO, aby tego dokonać. Otrzymałem siłę, która uczyniła to łatwym. Dałeś mi determinację, abym tego dokonał, tak jak czynisz to ze wszystkim, czego pragniesz, żebym dokonał.

Jeśli tylko poświęcę czas żeby słuchać się Twojego daru MĘSTWA, to:

Powinienem spędzić czas, aby przypomnieć sobie moje wczesne dzieciństwo i każdy rok, aż do dzisiaj, według moich najlepszych możliwości, z Twoją pomocą i UMIEJĘTNOŚCIĄ, O Duchu Święty. Powinienem zagłębić się szczególnie w przeszłych ostatnich kilku miesiącach. Ty dasz mi ZROZUMIENIE tego, jak uczestniczyłeś w moim życiu na co dzień, nawet, jeśli sobie z tego nie zdawałem sprawy. Jak dałeś mi łaskę Twoich siedmiu darów i jak często odrzuciłem je, nie chcąc ich używać. Jak przy wielu okazjach, Twoje dary tam były, i jak ich użyłem, ale z powodu mojej pychy byłem pod wrażeniem, że to ja sam to zrobiłem.

Ale dlaczego mam skończyć? Dlaczego powinienem skończyć?

Jeśli nie doświadczyłem Twojej obecności w moim sercu, powinienem zacząć od nowa przez następnych dziewięć dni, jeśli tylko Ty dasz mi MĘSTWO.

Jeśli doświadczyłem Twojej obecności w moim sercu, to powinienem tego zazdrośnie strzec. Wspomagać to. Praktykować codzienne słuchanie. Czynić nieustającą nowennę.

Mam nadzieję, że będę wzrastał w nawyku doświadczania Twojej obecności w każdym momencie mojej świadomości.

Koniec dnia dziewiątego

ZAKOŃCZENIE
– Nigdy nie przestawaj próbować
– Duch Święty wymaga wiary
– Człowiek wynalazł czas
– Dla Boga czas nie znaczy absolutnie nic
– Tej nowenny nie moŜna przedawkować
– Za kaŜdym razem, kiedy będziesz odmawiał tę nowennę, Duch Święty coś do niej doda
– Gdy się modlisz, to rozmawiasz z Bogiem
– A jeśli Bóg mówi do ciebie, to czy ty Go słuchasz?

IN ENGLISH (original version):

DAY NINE

COMMON SENSE

The only other spiritual gift that You offer to us if we listen, O Holy Spirit, is the greatest of all Your gifts – Your gift of WISDOM. This gift of WISDOM is the highest compliment man can receive.

Your gift of WISDOM endows us with the ability to use all of Your other six spiritual gifts in their exact proper proportion.

The baker is wise, O Holy Spirit, when he does not use too much of any one ingredient in his cake. The ability to use each of Your spiritual gifts of KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, COUNSEL, FORTITUDE, PIETY and FEAR OF THE LORD in exactly the right proportion is the gift of gifts — the gift of WISDOM.

THE END OF THE BEGINNING

This is the ninth day, O Holy Spirit. My intended Novena is completed. I must recognize the fact that You gave me the FORTITUDE to persevere, the strength which made it easy. You gave me the determination to succeed as You will and in everything that You prompt me to do.

If only I take time to listen to Your gift of FORTITUDE, than:

I shall take the time to reminisce on my early childhood and each year up to the present time, to the best of my ability, with your help and KNOWLEDGE, O Holy Spirit. I shall dwell on the past few months in particular. You will let me UNDERSTAND how You have been in my life daily, even though I was not aware of it; how You gave me the grace of Your seven gifts and how often I threw them away by neglecting to use them; how on many occasions Your gifts were there and I did use them, but was under the impression, due to my pride, that I did it all by myself.

But, why does it have to end? Why should it end?

If I have not experienced Your presence in my heart, I shall start over for another nine days if You will only give me the FORTITUDE.

If I have experienced Your presence in my heart, I will jealously preserve it, relive it, practice listening daily – a perpetual Novena.

My hope is that I will grow into the habit of experiencing Your presence every moment of my consciousness.

CONCLUSION

– Never stop trying
– The Holy Spirit demands faith
– Man invented time
– Time means absolutely nothing to God
– This novena cannot be exhausted
– Every time you make this novena, the Holy Spirit will add to it
– When you pray, you talk to God
– When God talks to you, do you listen?

 

Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 8

DZIEŃ ÓSMY 🙂

MIŁOŚĆ – STRACH
Nikt, O Duchu Święty, nawet Ty, nie może wymienić niczego, co może dać mi w życiu na ziemi więcej satysfakcji niż Twoje siedem darów.

Moja miłość do Ciebie, O Duchu Święty, wzrasta, gdy uczę się słuchać Twojego daru UMIEJĘTNOŚCI, ROZUMU, i RADY. Moja miłość wzrasta, gdy doświadczam MĘSTWA i POBOŻNOŚCI, których mi udzielasz.

Proszę, wzmóż we mnie, O Duchu Święty, Twój dar BOJAŹNI BOŻEJ, tak, abym kochał Cię tak bardzo, że nie mógłbym cię zranić z BOJAŹNI, że Cię stracę.

Dziękuję ci, O Duchu Święty, za Twoją nieskończoną miłość.

Wiem o Twojej wielkiej miłości do mnie, poprzez sam fakt, że Ty, Ojciec i Syn, stworzyliście mnie i daliście mi życie. Tak jak ja kocham to, co sam dokonałem, tak i Wy kochacie to, czego dokonaliście. TO JEST DOBRE.

Koniec dnia ósmego

IN ENGLISH (original version):

DAY EIGHT

LOVE – FEAR
No one, O Holy Spirit, not even You, can cite an occasion that could arise in my life here on earth that cannot be more than satisfied by Your seven gifts.

My love for You, O Holy Spirit, increases as I learn to listen to Your KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, and COUNSEL. My love grows as I experience the FORTITUDE and PIETY that You give to me.

Increase in me, O Holy Spirit, Your gift of FEAR OF THE LORD so that I will love You so much I cannot offend You out of FEAR of losing You.

Thank You, O Holy Spirit, for Your infinite love.

I know Your great love for me by the mere fact that You, the Father and the Son, created me and gave me life. Just as I love what I have accomplished, You also love what You have accomplished. IT IS GOOD.

END OF DAY EIGHT

Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 7

DZIEŃ SIÓDMY 🙂

Duch_Swiety

W oryginale na stronie z tekstem dotyczącym dnia 7 tej nowenny zamieszczony jest rysunek wyobrażający gołębicę – symbol Ducha Świętego.

NIEUPORZĄDKOWANY?
Twoja dusza została stworzona, aby być przyciąganą do Mnie tak jak żelazo do magnesu.

Jeśli nie poświęcisz czasu, żeby nauczyć się Mnie słuchać, Moje dziecko, to staniesz się zdezorientowany, jak stało się wielu innych [ludzi].

Ci, którym się wszystko pomieszało, usiłują usatysfakcjonować swoje magnetyczne przyciąganie do Mnie poprzez zastępowanie lekarstwami, które dają zadowolenie ich ciału, i na krótki czas przynoszą relaks. Inni wyrażają swoją dezorientację innymi rodzajami usatysfakcjonowania ciała, ale to nie jest pokój, jaki Ja oferuję.

Ci, którym się wszystko pomieszało, nie tylko niszczą swoje ciało i umysł, ale również swoją duszę.

Ci, którym się wszystko pomieszało, nie mogą rozróżnić pomiędzy relaksem ciała i nagrodą, jaką jest Mój pokój dla ich dusz.

Ci, którym się wszystko pomieszało, odrzucili możliwość słuchania Mnie. Wszystkie ludzkie stworzenia otrzymały to prawo odrzucenia możliwości słuchania. Wszyscy zostali stworzeni z wolą, która jest wolną. Wolna wola pozwala dokonać wyboru: przyjąć Swojego Stworzyciela, albo też Go odrzucić.

Jeśli nauczysz się Mnie słuchać, to Ja odejmę ci wiele niepokojów i lęków. Twoje wątpliwości i obawy zostaną wyjaśnione. Będziesz posiadał Pokój.

Masz wolną wolę. Wybierz, aby twoja wola stała się Moją Wolą.

Koniec dnia siódmego

IN ENGLISH (original version):

DAY SEVEN

OUT OF ORDER?
Your soul was created to be attracted to Me like steel to a magnet.

If you do not take time to learn to listen to Me, my child, you will become confused, as many others have.

The confused try to satisfy their magnetic attraction to Me by substituting drugs that delight their bodies, and for a short time relaxes them. Some express their confusion by other delights of the body, but this is not the peace I offer you.

The confused not only destroy their bodies and minds, but also their souls.

The confused cannot tell the difference between relaxation of the body and the reward of My peace to their souls.

The confused have refused to listen to Me. All human creatures have been given this right, to refuse to listen. All were created with a will that is free, a free will to choose their Creator or reject Him.

If you learn to listen to Me, I will relieve you of your many anxieties and fears. Your doubts and frustrations will be resolved. You will have Peace.

Your will is free. Choose to make it My will.

END OF DAY SEVEN

Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 6

DZIEŃ SZÓSTY 🙂

Duch_Swiety

W oryginale na stronie z tekstem dotyczącym dnia 6 tej nowenny zamieszczony jest rysunek wyobrażający gołębicę – symbol Ducha Świętego.

PRZYJDŹ
Jeśli poświęciłeś czas, żeby się nauczyć Mnie słuchać, Ja dam ci Mój dar POBOŻNOŚCI. Ten dar sprawi, że będziesz chciał być w Moim pobliżu i obok Mnie. Ten dar, jeśli go użyjesz, wzniesie cię do ekstazy w Mojej obecności. Ten dar uczyni wszystko łatwym dla Ciebie, ale nie będzie wkraczał w twoją wolną wolę.

Ja dam ci tak wiele. Daj Mi twoją wdzięczność i podziękuj Mi.

JA JESTEM POKÓJ
Gdy nauczysz się jak oddalić wszystkie rozproszenia i jak myśleć tylko o Mnie w swoim sercu, to doświadczysz Pokoju.

Ja, Twój Bóg, Mój Duch Święty, jest pośród tego pokoju, jakiego doświadczysz. Z im większą niepodzielną uwagą skoncentrujesz się na Mnie, tym większy i głębszy stanie się ten pokój.

Ten pokój otacza cię wokół. Ja Jestem Pokój. Rozpoznasz Moją obecność poprzez ten pokój. Nie zrób tego błędu jak wielu innych robi. Odprężenie (relaks) ciała to nie jest pokój.

Pokój. Mój pokój, jaki tylko Ja mogę dać, jest (pokojem) duszy.

Relaks można zdobyć różnymi drogami, włączając w to- -lekarstwa- -seks- -pieniądze. Te odnoszą się do ciała i jeśli są nadużywane, czynią szkodę duszy.

Twoja wdzięczność dla Mnie zwiększy Moje dary dla ciebie. Tak samo, jak gdy ty dajesz więcej tym, którzy ci dziękują.

Koniec dnia szóstego

IN ENGLISH (original version):

DAY SIX

COME
If you take the time to learn to listen to Me, I will give you My gift of PIETY. This gift will make you want to be near and close to Me. This gift, if you use it, will bring you to ecstasy in My intimacy. This gift will make everything easy for you, but will not interfere with your free will.

I will give you so much. Give Me your appreciation and gratitude.

I AM PEACE
When you learn how to dismiss all distractions and think only of Me in your heart, you will experience Peace.

I, your God, My Holy Spirit, is in the midst of this peace that you experience. The more undivided attention you focus on Me, the greater and deeper will this peace become.

This peace surrounds Me. I am Peace. You will recognize My presence by this peace. Do not make the mistake that so many others do. Relaxation of the body is not peace.

Peace. My peace that only I can give, is of the soul.

Relaxation can be obtained in numerous ways, including drugs, sex and money. These are of the body and in excess harm the soul. Your gratitude to Me will increase my gifts to you — just as you give more to those who appreciate you.

END OF DAY SIX