Dzień 6

Dzień 6

Codzienne rozmyślania poprzedzaj zaproszeniem Ducha Świętego oraz Maryi

– Ducha Świętego zapraszamy hymnem Veni, Creator Spiritus:

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan,
i najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
w serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
pokrzep stałością mocy swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
i Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym,
miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy.

Prowadź mnie, przekonuj moje serce o Twojej obecności i miłości, pomóż mi poddać się Twojemu prowadzeniu. Stwarzaj mnie, daj mi nowe życie, ucz mnie kochać Boga i bliźniego. Wlej w moje serce miłość i pragnienia Jezusa. Amen

Proś o światło Ducha Świętego i łaskę wyzbycia się ducha tego świata.

– Maryję zapraszamy hymnem Ave, Maris Stella (hymn z VII lub VIII wieku)

Witaj, Gwiazdo Morza
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.

Po tych wstępnych modlitwach przeczytaj tekst przewidziany do rozważania na dzisiaj (CZYTANIE NA DZIEŃ 6 z 33). Dobrze jest przeczytać tekst na głos, tak by go usłyszeć. Przeczytaj tekst uważnie, powoli:

O naśladowaniu Chrystusa, Tomasz á Kempis
Księga I, rozdział XVIII

O PRZYKŁADZIE ŚWIĘTYCH OJCÓW
Spójrz na żywe przykłady świętych Ojców, w których jaśnieje doskonałość i pobożność, a ujrzysz, jak to mało, prawie nic, do czego my dochodzimy. O, czymże jest nasze życie, jeśli je porównamy z ich życiem? Święci i przyjaciele Chrystusa służyli Panu w głodzie i pragnieniu, w chłodzie i nagości, w pracy i trudzie, w czuwaniu i postach, w modlitwie i rozmyślaniach, w prześladowaniach i w poniżeniu.
O, jak wiele, jak ciężkie udręki znosili apostołowie, męczennicy, wyznawcy, panny i wszyscy inni, którzy zapragnęli iść śladami Chrystusa! Mieli w nienawiści dusze swoje w tym życiu, byle mogli pozyskać życie wieczne. O, jak surowe i pełne wyrzeczeń było bytowanie świętych Ojców na pustyni! Jakie uporczywe i ciężkie znosili pokusy, jak często dręczył ich nieprzyjaciel! Jak nieustannie i żarliwie modlili się do Boga! Jakie surowe przetrzymali umartwienia! Jak wielka była ich gorliwość i zapał w dążeniu do duchowej doskonałości! Jak dzielnie walczyli ze sobą i pokonywali swoje wady! Z jak czystą i prostą myślą zwracali się do Boga! We dnie pracowali, a noce spędzali na modlitwach, chociaż i pracując, nie przestawali się modlić w głębi serca.
Cały swój czas wykorzystywali z pożytkiem, a każda chwila poza pracą poświęcona Bogu była im za krótka. Czasami z wielkiego uniesienia ducha zapominali o posileniu ciała. Odrzucali bogactwa, godności, zaszczyty, zostawiali przyjaciół i znajomych, nie chcieli posiadać nic z rzeczy świata, tylko to, co niezbędne do życia, i ubolewali, że z konieczności muszą jeszcze podlegać potrzebom ciała. Byli więc biedakami, jeśli chodzi o rzeczy ziemskie, ale bogaczami łaski i dobra.

– Następnie przeczytaj tekst jeszcze raz powoli, zwracając uwagę na to, co szczególnie dotyka twojego serca. Te fragmenty czy słowa przeczytaj jeszcze raz. Rozważaj w sercu powyższy tekst (ok. 10 minut).

Zatrzymaj się przy jednym zdaniu, może przy jednym wyrazie, który najbardziej cię dotknął, poruszył, tzn. przemówił do ciebie, wzbudził jakąś refleksję, szczególnie zwrócił twoją uwagę. Postaraj się odnieść ten wyraz czy to zdanie do swojego życia, np. zobacz takie sytuacje czy miejsca w sobie, gdzie faktycznie widzisz, jak bardzo potrzebujesz Bożej obecności i prowadzenia Jezusa.

Fragment, zdanie, słowo, które szczególnie cię dotyka, możesz przepisać po zakończonej modlitwie w swoim duchowym dzienniku czy notatniku.  Podobnie możesz też zapisać swoją refleksję czy np. pytanie do Jezusa, które się w tobie narodziło, wezwanie, które usłyszałeś, jakieś postanowienie itp.

Po tej refleksji nad tekstem uświadom sobie, że przez chrzest św. otrzymałeś obietnicę życia w Maryi, a przez Nią w Trójcy Świętej. Chrzest św. uczynił cię dzieckiem Bożym, a także dzieckiem Maryi. Z woli Ojca, przez chrzest, począłeś się w Jej duchowym łonie.

Podziękuj Bogu za łaskę chrztu św. i poddając się tej skutecznej łasce odnów swoje przyrzeczenie chrzcielne. Możesz posłużyć się następującymi słowami: „Ojcze, dziękuję za łaskę chrztu, dziękuję, że jestem dzieckiem Bożym. Przepraszam za każdą chwilę gdy o tym nie pamiętam i żyję pozbawiając się łaski. Pomóż mi być otwartym na Twoją miłość. Wyrzekam się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych, wyrzekam się wszystkiego co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował; wyrzekam się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu. Amen”.

Zakończeniem modlitwy niech będzie dziękczynienie, prośba, uwielbienie, to, co wypływa z twojego serca. Własnymi słowami spróbuj wyrazić to, co dzieje się w twoim sercu. Mogą to być także słowa zapożyczone od kogoś, kto przed tobą wyraził dobrze to, co czujesz. Spróbuj oddać Bogu to co dzieje się w twoim wnętrzu, jeśli jest to żal z powodu grzechu, smutek, że zraniłeś Boga, wyznaj Mu miłość, przeproś i proś o przebaczenie. Uczyń to swoimi słowami, prosto, tak jak dyktuje ci serce, przecież Bóg jest tu i chce cię słuchać. Jeśli w sercu rodzi się radość uwielbienia, wielkiej wdzięczności do Boga wyraź ją słowami, może śpiewem. Bądź autentyczny wobec Boga, który jest Sobą przy tobie. Może masz teraz w sercu prośbę, oddaj ją Bogu, jak dziecko prosi o wszystko ojca, a Bóg jest ojcem dobrym i wszechmocnym, chce słuchać twoich próśb i dawać to, co dla ciebie najważniejsze. Zaufaj Mu. Może chcesz Mu po prostu powiedzieć, że Go kochasz i chcesz z Nim przebywać, wyznaj Mu miłość jak dziecko, jak zakochany, jak wierny przyjaciel…

Przez wstawiennictwo Matki Bożej dziękuj Bogu za wszystko, co masz. Niech będzie to chwila powierzenia się Bogu przez Maryję, podziękowania za czas modlitwy, za zaproszenie do niej i uzdolnienie do niej.

Podziękuj Maryi za otrzymane Słowo podczas tego ćwiczenia duchowego słowami modlitwy kończącej (pieśni dziękczynnej Najświętszej Maryi Panny – Magnificat, przypisanej, podobnie jak powyższe dwa hymny, na okres pierwszy 33-dniowych przygotowań: „Wyrzeczenie się ducha świata”):

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny;a święte jest Jego imię
i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych syci dobrami, a bogaczy z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,pomny na miłosierdzie swoje
– jak przyobiecał naszym ojcom –Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Amen.

Zaproś do swojego życia Ducha Świętego i Maryję, niech modlitwa ma przedłużenie w twoim codziennym życiu. Duch Święty z Maryją będą ci pomagali stawać się lepszym człowiekiem, kochającym Boga, bliźnich i siebie samego.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Zakończ modlitwę znakiem krzyża. Możesz teraz zanotować swoje myśli, pytania, konkretne postanowienie na dzisiaj (wprowadzenie Słowa w czyn) itp. 

W powyższy sposób kontynuuj swoją modlitwę osobistą przez kolejne dni aż do 12 dnia okresu wstępnych przygotowań. Pod koniec tego okresu przygotuj się do spowiedzi świętej.

*** Powyższy tekst pochodzi z Przewodnika „33 DNI Ad Iesum Per Mariam” – zawierającego praktyczne wskazówki dotyczące sposobu przygotowania do całkowitego poświęcenia się Jezusowi przez Maryję wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Nihil obstat by ks.Stanisław Chabiński SAC, cenzor
Ⓒ Copyright by Anna Kozikowska
Ⓒ Copyright by Apostolicum 

http://www.apostolicum.pl/shop/?p=2&id_product=2745

Przewodnik możesz też zamówić w naszej Wspólnocie Duchowych Niewolników Maryi – pokrywając jego koszt: 10 zł/1 egz. oraz koszt przesyłki (zależny jest od ilości zamówionych egzemplarzy). W tym celu wypełnij poniższy formularz:

Reklama