MARYJA GWIAZDA EWANGELIZACJI – Forum w Szczecinie maj 2017

W dniach 19 – 21 maja 2017 w Szczecinie uczestniczyliśmy w Maryjnym Forum Charyzmatycznym „Maryja Gwiazda Ewangelizacji”. Wśród prelegentów wystąpili: ks. Piotr Glas, ks. Michał Olszewski, ks. Dominik Chmielewski, ks. Piotr Skiba, dr Wincenty Łaszewski. Całym sercem zachęcamy do wysłuchania/obejrzenia nagrań, które zamieszczamy poniżej.

 

Rozpoczęcie Forum – piątek – ks. Piotr Skiba

O potrzebie rzetelnego przygotowywania się do Mszy św.
– konferencja – piątek – ks. Dominik Chmielewski:

Czas wielkich łask
– homilia – ks. Dominik Chmielewski:

Nowa rasa ludzi
– konferencja piątkowa – ks. Dominik Chmielewski:

Sens cierpienia
– konferencja sobotnia – ks. Dominik Chmielewski:

Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek – prowadzenie ks. Dominik Chmielewski:

Maryja pierwszą charyzmatyczką Kościoła
– homilia – ks. Piotr Glas:

Z Maryją w walce ze złem
– konferencja – ks. Piotr Glas:

Z Maryją w bitwie przeciw szatanowi
– konferencja – ks. Piotr Glas:

Armia Maryi na czasy ostateczne
konferencja – ks. Piotr Glas:

Adoracja z modlitwą o uzdrowienie w sobotę – prowadzenie: ks. Dominik Chmielewski oraz ks. Piotr Glas:

To w was jest Bóg
– konferencja – dr Wincenty Łaszewski:

Heroizm świętości
– konferencja – dr Wincenty Łaszewski:

Od Nazaretu do Gietrzwałdu
video-konferencja – ks. Michał Olszewski SCJ

Wspólnota
konferencja niedzielna – ks Piotr Skiba:

Ewangelizacja rodzi się we wspólnocie
homilia niedzielna – ks Piotr Skiba:

Autentyczna i zdrowa relacja chrześcijanina z Maryją jako Matką, a zarazem potężną Królową czyni go wielkim wojownikiem w tej wielkiej bitwie, której częścią jesteśmy w obecnych czasach, bitwie w której Ona nas potrzebuje do walki o zbawienie dusz. Ks. Piotr Glas wyjaśnia na podstawie dzieła św Ludwika Marii Grinion de Monfort w jaki sposób Maryja gromadzi swoich wybranych i przygotowuje ich do tej walki z siłami ciemności. Przypomina także, na podstawie tego dzieła, jak odróżnić prawdziwych i autentycznych czcicieli Boga od obłudy i fałszu, jaki dziś dotyka wielu z nas. Ks. Piotr przywołuje słowa Matki, która już nie milczy, jak w pierwotnym Kościele, ale krzyczy do swoich dzieci: „Powróćcie do mojego Syna, zmieńcie swoje życie. Czas się wypełnia, Moje Niepokalane Serce jest otwarte dla każdego”. Czy usłyszymy naszą Matkę?

Maryja dziś nie milczy, ale krzyczy – przypomina ks. Piotr Glas. Dziś trwa walka z przeciw Maryi i tym, którzy Jej się oddali w wielu środowiskach tzw. chrześcijańskich, ale, jak przypomina Matka Boża w wielu orędziach, w decydującej bitwie z szatanem i jego armią zwycięstwo przyjdzie przez Nią, Jej Niepokalane Serce, i razem z Nią.

Organizatorami forum byli: Szkoły Salezjańskie – Ku Słońcu 124, Szczecin, Wspólnota Lew Judy, Fundacja Fiat Voluntas Tua, Fundacja Szczecińska, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej.

Reklama

Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 9

DZIEŃ DZIEWIĄTY 🙂

ZDROWY ROZSĄDEK
Jeszcze tylko jeden duchowy dar, jaki nam ofiarujesz, o ile słuchamy, O Duchu Święty, jest on największym darem ze wszystkich. To jest dar MĄDROŚCI. Ten dar MĄDROŚCI jest najwyższym podarunkiem, jaki człowiek może otrzymać.

Twój dar MĄDROŚCI umożliwia nam użycie pozostałych sześciu duchowych darów w proporcjach dokładnie takich, w jakich powinny one być.

Piekarz jest mądry, O Duchu Święty, gdy nie używa zbyt dużo dodatków do swojego ciasta. Użycie każdego z Twoich duchowych darów: UMIEJĘTNOŚCI, ROZUMU, RADY, MĘSTWA, POBOŻNOŚCI I BOJAŹNI BOŻEJ jest w dokładnie właściwej proporcji, jest darem nad darami. Tym darem jest MĄDROŚĆ.

POCZĄTEK KOŃCA
To jest dziewiąty dzień, O Duchu Święty. Nowenna, którą chciałem odprawić, kończy się. Muszę uznać fakt, że otrzymałem MĘSTWO, aby tego dokonać. Otrzymałem siłę, która uczyniła to łatwym. Dałeś mi determinację, abym tego dokonał, tak jak czynisz to ze wszystkim, czego pragniesz, żebym dokonał.

Jeśli tylko poświęcę czas żeby słuchać się Twojego daru MĘSTWA, to:

Powinienem spędzić czas, aby przypomnieć sobie moje wczesne dzieciństwo i każdy rok, aż do dzisiaj, według moich najlepszych możliwości, z Twoją pomocą i UMIEJĘTNOŚCIĄ, O Duchu Święty. Powinienem zagłębić się szczególnie w przeszłych ostatnich kilku miesiącach. Ty dasz mi ZROZUMIENIE tego, jak uczestniczyłeś w moim życiu na co dzień, nawet, jeśli sobie z tego nie zdawałem sprawy. Jak dałeś mi łaskę Twoich siedmiu darów i jak często odrzuciłem je, nie chcąc ich używać. Jak przy wielu okazjach, Twoje dary tam były, i jak ich użyłem, ale z powodu mojej pychy byłem pod wrażeniem, że to ja sam to zrobiłem.

Ale dlaczego mam skończyć? Dlaczego powinienem skończyć?

Jeśli nie doświadczyłem Twojej obecności w moim sercu, powinienem zacząć od nowa przez następnych dziewięć dni, jeśli tylko Ty dasz mi MĘSTWO.

Jeśli doświadczyłem Twojej obecności w moim sercu, to powinienem tego zazdrośnie strzec. Wspomagać to. Praktykować codzienne słuchanie. Czynić nieustającą nowennę.

Mam nadzieję, że będę wzrastał w nawyku doświadczania Twojej obecności w każdym momencie mojej świadomości.

Koniec dnia dziewiątego

ZAKOŃCZENIE
– Nigdy nie przestawaj próbować
– Duch Święty wymaga wiary
– Człowiek wynalazł czas
– Dla Boga czas nie znaczy absolutnie nic
– Tej nowenny nie moŜna przedawkować
– Za kaŜdym razem, kiedy będziesz odmawiał tę nowennę, Duch Święty coś do niej doda
– Gdy się modlisz, to rozmawiasz z Bogiem
– A jeśli Bóg mówi do ciebie, to czy ty Go słuchasz?

IN ENGLISH (original version):

DAY NINE

COMMON SENSE

The only other spiritual gift that You offer to us if we listen, O Holy Spirit, is the greatest of all Your gifts – Your gift of WISDOM. This gift of WISDOM is the highest compliment man can receive.

Your gift of WISDOM endows us with the ability to use all of Your other six spiritual gifts in their exact proper proportion.

The baker is wise, O Holy Spirit, when he does not use too much of any one ingredient in his cake. The ability to use each of Your spiritual gifts of KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, COUNSEL, FORTITUDE, PIETY and FEAR OF THE LORD in exactly the right proportion is the gift of gifts — the gift of WISDOM.

THE END OF THE BEGINNING

This is the ninth day, O Holy Spirit. My intended Novena is completed. I must recognize the fact that You gave me the FORTITUDE to persevere, the strength which made it easy. You gave me the determination to succeed as You will and in everything that You prompt me to do.

If only I take time to listen to Your gift of FORTITUDE, than:

I shall take the time to reminisce on my early childhood and each year up to the present time, to the best of my ability, with your help and KNOWLEDGE, O Holy Spirit. I shall dwell on the past few months in particular. You will let me UNDERSTAND how You have been in my life daily, even though I was not aware of it; how You gave me the grace of Your seven gifts and how often I threw them away by neglecting to use them; how on many occasions Your gifts were there and I did use them, but was under the impression, due to my pride, that I did it all by myself.

But, why does it have to end? Why should it end?

If I have not experienced Your presence in my heart, I shall start over for another nine days if You will only give me the FORTITUDE.

If I have experienced Your presence in my heart, I will jealously preserve it, relive it, practice listening daily – a perpetual Novena.

My hope is that I will grow into the habit of experiencing Your presence every moment of my consciousness.

CONCLUSION

– Never stop trying
– The Holy Spirit demands faith
– Man invented time
– Time means absolutely nothing to God
– This novena cannot be exhausted
– Every time you make this novena, the Holy Spirit will add to it
– When you pray, you talk to God
– When God talks to you, do you listen?

 

Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 8

DZIEŃ ÓSMY 🙂

MIŁOŚĆ – STRACH
Nikt, O Duchu Święty, nawet Ty, nie może wymienić niczego, co może dać mi w życiu na ziemi więcej satysfakcji niż Twoje siedem darów.

Moja miłość do Ciebie, O Duchu Święty, wzrasta, gdy uczę się słuchać Twojego daru UMIEJĘTNOŚCI, ROZUMU, i RADY. Moja miłość wzrasta, gdy doświadczam MĘSTWA i POBOŻNOŚCI, których mi udzielasz.

Proszę, wzmóż we mnie, O Duchu Święty, Twój dar BOJAŹNI BOŻEJ, tak, abym kochał Cię tak bardzo, że nie mógłbym cię zranić z BOJAŹNI, że Cię stracę.

Dziękuję ci, O Duchu Święty, za Twoją nieskończoną miłość.

Wiem o Twojej wielkiej miłości do mnie, poprzez sam fakt, że Ty, Ojciec i Syn, stworzyliście mnie i daliście mi życie. Tak jak ja kocham to, co sam dokonałem, tak i Wy kochacie to, czego dokonaliście. TO JEST DOBRE.

Koniec dnia ósmego

IN ENGLISH (original version):

DAY EIGHT

LOVE – FEAR
No one, O Holy Spirit, not even You, can cite an occasion that could arise in my life here on earth that cannot be more than satisfied by Your seven gifts.

My love for You, O Holy Spirit, increases as I learn to listen to Your KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, and COUNSEL. My love grows as I experience the FORTITUDE and PIETY that You give to me.

Increase in me, O Holy Spirit, Your gift of FEAR OF THE LORD so that I will love You so much I cannot offend You out of FEAR of losing You.

Thank You, O Holy Spirit, for Your infinite love.

I know Your great love for me by the mere fact that You, the Father and the Son, created me and gave me life. Just as I love what I have accomplished, You also love what You have accomplished. IT IS GOOD.

END OF DAY EIGHT

Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 7

DZIEŃ SIÓDMY 🙂

Duch_Swiety

W oryginale na stronie z tekstem dotyczącym dnia 7 tej nowenny zamieszczony jest rysunek wyobrażający gołębicę – symbol Ducha Świętego.

NIEUPORZĄDKOWANY?
Twoja dusza została stworzona, aby być przyciąganą do Mnie tak jak żelazo do magnesu.

Jeśli nie poświęcisz czasu, żeby nauczyć się Mnie słuchać, Moje dziecko, to staniesz się zdezorientowany, jak stało się wielu innych [ludzi].

Ci, którym się wszystko pomieszało, usiłują usatysfakcjonować swoje magnetyczne przyciąganie do Mnie poprzez zastępowanie lekarstwami, które dają zadowolenie ich ciału, i na krótki czas przynoszą relaks. Inni wyrażają swoją dezorientację innymi rodzajami usatysfakcjonowania ciała, ale to nie jest pokój, jaki Ja oferuję.

Ci, którym się wszystko pomieszało, nie tylko niszczą swoje ciało i umysł, ale również swoją duszę.

Ci, którym się wszystko pomieszało, nie mogą rozróżnić pomiędzy relaksem ciała i nagrodą, jaką jest Mój pokój dla ich dusz.

Ci, którym się wszystko pomieszało, odrzucili możliwość słuchania Mnie. Wszystkie ludzkie stworzenia otrzymały to prawo odrzucenia możliwości słuchania. Wszyscy zostali stworzeni z wolą, która jest wolną. Wolna wola pozwala dokonać wyboru: przyjąć Swojego Stworzyciela, albo też Go odrzucić.

Jeśli nauczysz się Mnie słuchać, to Ja odejmę ci wiele niepokojów i lęków. Twoje wątpliwości i obawy zostaną wyjaśnione. Będziesz posiadał Pokój.

Masz wolną wolę. Wybierz, aby twoja wola stała się Moją Wolą.

Koniec dnia siódmego

IN ENGLISH (original version):

DAY SEVEN

OUT OF ORDER?
Your soul was created to be attracted to Me like steel to a magnet.

If you do not take time to learn to listen to Me, my child, you will become confused, as many others have.

The confused try to satisfy their magnetic attraction to Me by substituting drugs that delight their bodies, and for a short time relaxes them. Some express their confusion by other delights of the body, but this is not the peace I offer you.

The confused not only destroy their bodies and minds, but also their souls.

The confused cannot tell the difference between relaxation of the body and the reward of My peace to their souls.

The confused have refused to listen to Me. All human creatures have been given this right, to refuse to listen. All were created with a will that is free, a free will to choose their Creator or reject Him.

If you learn to listen to Me, I will relieve you of your many anxieties and fears. Your doubts and frustrations will be resolved. You will have Peace.

Your will is free. Choose to make it My will.

END OF DAY SEVEN

Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 6

DZIEŃ SZÓSTY 🙂

Duch_Swiety

W oryginale na stronie z tekstem dotyczącym dnia 6 tej nowenny zamieszczony jest rysunek wyobrażający gołębicę – symbol Ducha Świętego.

PRZYJDŹ
Jeśli poświęciłeś czas, żeby się nauczyć Mnie słuchać, Ja dam ci Mój dar POBOŻNOŚCI. Ten dar sprawi, że będziesz chciał być w Moim pobliżu i obok Mnie. Ten dar, jeśli go użyjesz, wzniesie cię do ekstazy w Mojej obecności. Ten dar uczyni wszystko łatwym dla Ciebie, ale nie będzie wkraczał w twoją wolną wolę.

Ja dam ci tak wiele. Daj Mi twoją wdzięczność i podziękuj Mi.

JA JESTEM POKÓJ
Gdy nauczysz się jak oddalić wszystkie rozproszenia i jak myśleć tylko o Mnie w swoim sercu, to doświadczysz Pokoju.

Ja, Twój Bóg, Mój Duch Święty, jest pośród tego pokoju, jakiego doświadczysz. Z im większą niepodzielną uwagą skoncentrujesz się na Mnie, tym większy i głębszy stanie się ten pokój.

Ten pokój otacza cię wokół. Ja Jestem Pokój. Rozpoznasz Moją obecność poprzez ten pokój. Nie zrób tego błędu jak wielu innych robi. Odprężenie (relaks) ciała to nie jest pokój.

Pokój. Mój pokój, jaki tylko Ja mogę dać, jest (pokojem) duszy.

Relaks można zdobyć różnymi drogami, włączając w to- -lekarstwa- -seks- -pieniądze. Te odnoszą się do ciała i jeśli są nadużywane, czynią szkodę duszy.

Twoja wdzięczność dla Mnie zwiększy Moje dary dla ciebie. Tak samo, jak gdy ty dajesz więcej tym, którzy ci dziękują.

Koniec dnia szóstego

IN ENGLISH (original version):

DAY SIX

COME
If you take the time to learn to listen to Me, I will give you My gift of PIETY. This gift will make you want to be near and close to Me. This gift, if you use it, will bring you to ecstasy in My intimacy. This gift will make everything easy for you, but will not interfere with your free will.

I will give you so much. Give Me your appreciation and gratitude.

I AM PEACE
When you learn how to dismiss all distractions and think only of Me in your heart, you will experience Peace.

I, your God, My Holy Spirit, is in the midst of this peace that you experience. The more undivided attention you focus on Me, the greater and deeper will this peace become.

This peace surrounds Me. I am Peace. You will recognize My presence by this peace. Do not make the mistake that so many others do. Relaxation of the body is not peace.

Peace. My peace that only I can give, is of the soul.

Relaxation can be obtained in numerous ways, including drugs, sex and money. These are of the body and in excess harm the soul. Your gratitude to Me will increase my gifts to you — just as you give more to those who appreciate you.

END OF DAY SIX

Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 5

DZIEŃ PIĄTY 🙂

Duch_Swiety

W oryginale na stronie z tekstem dotyczącym dnia 5 tej Nowenny zamieszczony jest rysunek wyobrażający gołębicę – symbol Ducha Świętego.

STWORZYCIEL, ODKUPICIEL, UŚWIĘCICIEL

Czy słyszałeś kiedykolwiek o kimś, kto stworzył, albo też zapewnił, że stworzył duszę, tak jak Twój Ojciec w Niebie uczynił to dla ciebie i dla miliona milionów na przestrzeni czasów?
Czy słyszałeś kiedykolwiek o jakimkolwiek stworzeniu, które zapłaciło cenę za duszę w grzechu, i zdobyło dla niej zbawienie, tak jak Jezus uczynił to dla ciebie i dla milionów innych?

Ja jestem Duch Święty, Trzecia Osoba Trójcy. Tak jak nikt inny, jak tylko Ojciec, posiada moc stworzenia duszy z niczego, tak jak nikt inny, tylko Syn, posiada moc zapłacenia wielkiej ceny za zbawienie, tak nikt inny tylko Ja, Duch Święty posiadam moc uświęcenia ciebie.

Moje dziecko, nikt inny nie może wyjaśnić, nauczyć, albo też dać ci Mojego daru UMIEJĘTNOŚCI, ROZUMU, RADY, MĄDROŚCI, MĘSTWA, POBOŻNOŚCI i BOJAŹNI BOŻEJ.

Jedynie Ja Sam, mogę uświęcić cię i uczynić cię godnym, by wejść do Nieba. Gdy zaakceptujesz te dary Ja odpłacę ci pokojem, szczęściem i radością, w tym życiu, jak również i w przyszłym.

Daj Mi szansę, miej wiarę we Mnie, zadawaj Mi pytania.

Wiele z tych pytań Ja Sam włożyłem w twoje myśli jako drogę kierowania tobą. Nieustannie zadawaj te pytania, dopóki nie udzielę ci odpowiedzi. Udowodnij Mi swoją wiarę. Nie zniechęcaj się, proś o Mój dar MĘSTWA – nigdy nie odstępuj. Nie nadszedł jeszcze twój czas, aby otrzymać odpowiedź na niektóre z tych pytań. Ja chcę wypróbować twoją wiarę we Mnie.

Chcesz wiedzieć jak rozpoznać Ducha Świętego, gdy do ciebie mówię? Ja jestem Jedynym, Który może ci odpowiedzieć na to pytanie. Nigdy nie przestawaj słuchać Mojej odpowiedzi.

Koniec dnia piątego

IN ENGLISH (original version):

DAY FIVE

THE CREATOR, THE REDEEMER, THE SANCTIFIER

Have you ever heard of anyone who created, or claimed to have created, a soul, as your Father in Heaven has done for you and millions and millions of times over? Have you ever heard of any creature who has paid the price for a soul in sin, and won salvation for them, as Jesus did for you and millions of others?

I am the Holy Spirit the Third Person of the Trinity. Just as no one other than the Father has the power to create a soul from nothing, and just as no one other than the Son has the power to pay the great price for salvation, no one other than I, the Holy Spirit, has the power to sanctify you.

My child, no one else can explain, teach or give to you My gift of KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, COUNSEL, WISDOM, FORTITUDE, PIETY and FEAR OF THE LORD.

I alone can sanctify you and make you worthy to enter Heaven. When you accept these gifts I will reward you with peace, happiness and joy in this life as well as the next.

Give me a chance, have faith in me, ask me your questions.

Many of these questions I have put into your thoughts as a way of leading you. Keep pondering these questions until I give you the answer. Prove to Me your faith. Do not give up, ask for My gift of FORTITUDE – but never give up. Your time has not come to know the answer to some of these questions. I want you to prove your faith to Me.

You want to know how to recognize the Holy Spirit when I talk to you? I am the only one who can answer this question. Never stop listening for my answer.

END OF DAY FIVE

Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 4

DZIEŃ CZWARTY 🙂

OPANOWANY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO
Gdy spoglądam do tyłu tylko na te trzy dni, zaczynam być w stanie zobaczyć, jak moje życie razem z Tobą będzie o wiele bogatsze, gdy z własnej woli pozwolę Ci, abyś mnie opanował. Ta zdolność widzenia tak, jak Ty widzisz, aż do granic, do jakich Ty życzysz sobie, abym widział w danym momencie, jest Twoim darem UMIEJĘTNOŚCI.

Kto, O Duchu Święty, w Niebie albo na ziemi opanował UMIEJĘTNOŚĆ, która jest Twoją i tylko Twoją?

Dlaczego spędzam tak wiele czasu, oczekując jedynie informacji od innych, podczas gdy Ty tak bardzo chcesz i pragniesz udzielić mi tego daru, jakiego potrzebuję? Jeślibym tylko poświęcił czas, żeby nauczyć się jak Ciebie słuchać.

Dlaczego przykładam tak wielką wagę do pieniędzy–seksu–władzy–intelektu–rzeczy, które nie mają nawet ułamka tej potęgi, jaką Ty posiadasz? Dlaczego spędzam tak wiele czasu na gromadzenie pieniędzy, skoro Jezus obiecał mi, że to Ojciec da zabezpieczenie? Cóż dobrego przyniosłoby człowiekowi, jeśliby zdobył cały świat, ale cierpiał z powodu utraty własnej duszy?

Dlaczego tak mało czasu spędzam na słuchanie Ciebie? Czy to jest brak wiary? Pomóż mi ZROZUMIEĆ. Pokaż mi drogę. Pokieruj mną, O Dobrotliwe Światło.

Koniec dnia czwartego

IN ENGLISH (original version):

DAY FOUR

POSSESSED BY THE HOLY SPIRIT
When I look back just these three days, I am beginning to be able to see how my life with You will be much richer as I willingly permit You to take possession of me. This ability to see as You see, to the extent You wish for me to see at this moment, is Your gift of KNOWLEDGE.

Who, O Holy Spirit, in heaven or on earth, possesses the KNOWLEDGE that is Yours and Yours alone?

Why do I spend so much time seeking mere information from others when You are so willing and anxious to give me this gift that I need? If only I would take the time to learn how to listen to You.

Why do I put so much importance on money–sex–power–intellectualism–things that do not have a mere fraction of the power You have? Why do I spend so much time accumulating money when Jesus promised me the Father would provide? What good would it do a man if he gained the whole world and suffered the loss of his soul?

Why do I spend so little time listening to You? Is it my lack of faith? Help me to UNDERSTAND. Show me the way. Lead me, O Kindly Light.

END OF DAY FOUR

Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 3

DZIEŃ TRZECI 🙂

ZAŁAP TO!
Już teraz dajesz mi Duchu Święty ZROZUMIENIE jak mam spędzić ten moment myśląc w moim sercu o Tobie. Zaczynasz pozwalać mi ROZUMIEĆ, że jedynie tylko czytanie tej informacji nie wyzwoli Twojej łaski. Zaczynam zdawać sobie sprawę, że Twój dar ROZUMU przychodzi do mnie od Ciebie, kiedy ja poświęcę czas na zaakceptowanie Twojej RADY. Za zrealizowanie się tego, i za dary, które mi dałeś, dziękuję Ci, O Duchu Święty.

„I NIE WÓDŹ NAS NA ______”
Proszę nie wódź mnie na pokuszenie, O Duchu Święty! Nie poddawaj mnie egzaminowi, w którym musiałbym udowodnić Tobie moją wiarę, każąc mi czekać jeszcze dłużej na to, by doświadczyć Twojej obecności, nawet jeśliby to miała być tylko jedna sekunda. Ta sekunda świadomości, że Ty jesteś w moim sercu, wzmoże moją wiarę. O Duchu Święty, ja wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu.

Spraw, abym ZROZUMIAŁ, że jedynym powodem, dla którego rozpoczynam ten trzeci dzień poznawania Ciebie jest możliwym za przyczyną MĘSTWA, jakiego mi udzieliłeś.

Jeśli posłuchałbym się mojej pychy, to pomyślałbym, że ja sam to wszystko robię.

Koniec dnia trzeciego

IN ENGLISH (original version):

DAY THREE

GET IT!
Already You are giving me, O Holy Spirit, an UNDERSTANDING of how I must spend this moment thinking about You in my heart. You are beginning to let me UNDERSTAND that simply by reading this information will not release Your grace. I am beginning to realize Your gift of UNDERSTANDING comes to me from You, when I take the time to accept Your COUNSEL. For this realization and the gifts You have given me, thank You, O Holy Spirit.

“AND LEAD US NOT INTO … ”
Please do not lead me into temptation, O Holy Spirit! Do not put me to the test that I must prove to You my faith, by making me wait longer to experience Your presence, if for only one second. This second of knowing that You are in my heart will increase my faith. O Holy Spirit, I do believe, help my unbelief.

Make me UNDERSTAND the only reason I am starting this third day of getting to know You is through and with the FORTITUDE You have provided.

If I listen to my pride, I would think I am doing it all by myself.

END OF DAY THREE

Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 2

DZIEŃ DRUGI 🙂

OBUDŹ MNIE
Daj mi Twój dar RADY, przypominając mi wiele razy podczas tego dnia, abym mówił do Ciebie tak jakbym mówił do mojego najlepszego przyjaciela. DORADZAJ mi, przypominając, żebym zagłębiał się w moje myśli na temat pierwszego i drugiego dnia tej Nowenny.

POPYCHAJ MNIE
Przypominaj mi, O Duchu Święty, ażebym wyrażał Tobie moją wdzięczność, Który dałeś mi tak wiele. Moją wiarę, ufność i zdolność kochania. Mój dom, przyjaciół, krewnych i sam fakt, że posiadam życie.
Nie pozwól mi, abym był jednym z dziewięciu trędowatych, którzy nie powrócili, aby wyrazić wdzięczność.
Dziękuję Ci, O Duchy Święty, dziękuję Ci.

Koniec dnia drugiego

IN ENGLISH (original version):

DAY TWO
WAKE ME UP
Give me Your gift of COUNSEL by reminding me numerous times during this day to talk to You as I would talk to my very best human friend.
COUNSEL me by reminding me to dwell on these thoughts of my first and second day of this Novena.

GIVE ME A SHOVE
Remind me, O Holy Spirit, to express my gratitude to You who have given me so much. My faith, hope and ability to love. My home, friends, relatives and the fact I have life.

Do not let me be one of the nine lepers who did not return to show gratitude.
Thank You, O Holy Spirit, thank You.

END OF DAY TWO

Nowenna do Ducha Świętego – DZIEŃ 1

ZACZYNAMY  🙂

DZIEŃ PIERWSZY

HALO !
O Duchu Święty, rozpoczynam tę Nowennę i przyznaję, że nie ZNAM Ciebie. Wiem o Tobie tyle, ile mi to zostało powiedziane. Powiedziano mi, że Bóg Ojciec – Mój Stwórca i Bóg Syn – Mój Zbawiciel, posłali Ciebie, Boże Duchu Święty, abyś był ze mną. Aby mnie pocieszyć, aby być moim obrońcą, aby mnie uświęcić.

BUDOWA MUSKUŁÓW
Wstyd mi, że po tym wszystkim, co Ty dla mnie zrobiłeś, ja nigdy nie poświęciłem czasu na to, by nauczyć się jak otworzyć moje serce i pozwolić Ci do niego wejść.
Mam nadzieję, w tym momencie, że Ty dasz mi SIŁĘ, abym był ZDECYDOWANY i WYTRWAŁ i żebym już na stałe miał Ciebie jako mojego towarzysza. Ja WIEM jak bardzo jestem słaby, bo miałem już i inne dobre intencje i zawiodłem. Zawiodłem w przeszłości, bo nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to Ty jesteś Tym, Który wyposaża mnie w Swoje siedem duchowych darów.
Twój dar MĘSTWA da mi SIŁĘ, jakiej potrzebuję, żeby zakończyć tę Nowennę. Daj mi, O Duchu Święty, Twój dar MĘSTWA, abym mógł postępować naprzód, czynić to, co czynić powinienem, aby zakończyć tę Nowennę.

Koniec dnia pierwszego

IN ENGLISH (original version):

DAY ONE
HELLO!
O Holy Spirit, I began this Novena by admitting that I do not KNOW you. I know about you, from what I have been told. I have been told how God the Father, my creator, and God the Son, My Savior, sent You God the Holy Spirit, to be with me. To comfort me, be my advocate, sanctify me.

MUSCLE BUILDER
I am ashamed, after all You have done for me, that I have never taken the time to learn how to open my heart and let You in.

It is my hope, at this moment, that You will give me the STRENGTH to be DETERMINED and PERSEVERE, and to constantly have You as my companion. I KNOW how weak I am since I have had other good intentions and failed. I failed in the past because I did not realize it is You who must provide me with Your seven spiritual gifts.
Your gift of FORTITUDE will give me the STRENGTH I need to complete this Novena. Instill in me, O Holy Spirit, Your gift of FORTITUDE so that I can carry on, to do what I must do, to complete this Novena.

END OF DAY ONE